ConnectOpinions jest marką należącą do firmy:

Panel Inzicht BV, zarejestrowanym w Izbie Handlowej pod numerem 56080239.

Rejestracja jako użytkownik jest równoznaczna z akceptacją następujących postanowień:

Artykuł 1: Skrót informacji

1.1 ConnectOpinions jest panelem internetowym, którego użytkownicy mogą bezpłatnie brać udział w ankietach marketingowych. Użytkownik nie ma żadnych zobowiązań wobec panelu, z wyjątkiem tych, o których mowa w niniejszych warunkach.

1.2 Podczas udziału w ankiecie, można otrzymać odszkodowanie za udzielenie swoją opinię.

1.3 Klienci płacą badania rynku, które możemy zapłacić jego członków.

Artykuł 2: Kto może wziąć udział w ankiecie?

2.1 Na portalu ConnectOpinions może zarejestrować się każdy, kto ukończył 16. rok życia i mieszka w Polsce.

2.2 Opłaty przyznawana jest konkretnej osobie. Nie jest możliwe przekazywanie opłaty innym osobom, również w razie śmierci zwycięzcy.

2.3 W przypadku korzystania z kilku kont w 1 gospodarstwie domowym przeprowadzona zostaje wnikliwa kontrola, czy poszczególne konta zarządzane są osobno. Ponadto konta te nie mogą wykazywać między sobą żadnych podobieństw. W przypadku stwierdzenia przez nas naruszenia niniejszych warunków konta zostaną zablokowane.

Artykuł 3: Przepisy prawa

3.1 Dane osobowe użytkownika są przechowywane w bazie użytkowników. Baza użytkowników ConnectOpinions podlega w Holandii Ustawie o ochronie danych osobowych. Baza ta została zgłoszona Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych (College Bescherming Persoonsgegevens) w Hadze. Numer zgłoszenia to m1468571.

Artykuł 4: Rejestracja i członkostwo

4.1 Dane podawane w trakcie rejestracji muszą być zgodne z prawdą.

4.2 Każda osoba może zarejestrować się tylko jeden raz.

4.3 Wszelkie zmiany danych (np. nowy adres e-mail) należy niezwłocznie aktualizować.

4.4 Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie dane oznaczone jako obowiązkowe.

4.5 Rejestrować powinny się wyłącznie osoby faktycznie zainteresowane uczestnictwem.

4.6 Należy upewnić się, że adres e-mail jest zawsze dostępny. Jeśli liczba komunikatów o niedostępności adresu e-mail przekroczy 10 (tzw. „bounce”), wówczas zaprzestaniemy wysyłania wiadomości e-mail.

4.7 Jesteśmy uprawnieni do scalenia Holandia Połącz się z naszymi innymi panelami tak długo, jak jest to identyczne usługi.

Artykuł 5: Odbieranie wiadomości e-mail

5.1 Dokonując rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z portalu ConnectOpinions. Liczba otrzymywanych e-mailów może wynosić od 7 do 25 tygodniowo.

5.2 E-maile są skierowane do grup docelowych, przez co możliwe jest, że użytkownik będzie otrzymywał ich mniej lub więcej od pozostałych użytkowników.

5.3 Podanie dwa razy tego samego adresu e-mail jest niemożliwe.

5.4 Oprócz ankiet marketingowych ConnectOpinions może również wysyłać na adres e-mail użytkownika mailingi komercyjne.

Artykuł 6: Zdobywanie nagród

6.1 zapisać w postaci PayPal kredytu. Po osiągnięciu € 10, - można zażądać wypłaty. Więcej informacji na temat oszczędzania Paypal kredytowej należy zapoznać się z "Często zadawane pytania" (F.A.Q.) Na tej stronie internetowej oraz w Warunki Paypal.

6.2 Wypłata jest w pełni zlecone firmie Cint A.b .. Po osiągnięciu € 10,00 na punkty, możesz wymienić swoje pieniądze, naciskając przycisk aktualizacji na koncie. Pieniądze zasłużyłaś zostanie przeniesiona do internetowego konta PayPal. Jeżeli nie masz jeszcze konta PayPal, PayPal automatycznie utworzy go dla Ciebie i informacje logowania ma zostać wysłane jak najszybciej zakończeniu transferu. Korzystanie z internetowego konta PayPal jest bezpieczna i łatwa. Masz możliwość, aby otrzymać zwrot pieniędzy za pośrednictwem systemu PayPal, aby założyć swoje własne konto, czy można skorzystać z jednej z wielu ofert i zniżek w sklepach internetowych podłączonych do systemu PayPal.

Artykuł 7: Rezygnacja z udziału

7.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w ConnectOpinions. Odnośnik do rezygnacji z udziału znajduje się na dole każdego wysłanego e-maila.

7.2 Po wyrejestrowaniu użytkownika wszystkie jego dane zostaną usunięte z bazy danych ConnectOpinions.

7.3 Usuniętego konta nie można przywrócić.

7.4 Oszustwo, udzielenie niepełnych bądź nieprawdziwych informacji oraz działanie niezgodne z niniejszymi warunkami oznacza nadużycie przez użytkownika praw przysługujących mu jako uczestnikowi ConnectOpinions. W przypadku jakiegokolwiek działania, które stanowi szkodę dla firmy Panel Inzicht B.V. jej spółek zależnych i/lub biorących udział przedsiębiorstw, ConnectOpinions ma prawo wyrejestrować użytkownika w trybie natychmiastowym, bez uszczerbku dla wszystkich pozostałych praw.

Artykuł 8: Zapisy ogólne

8.1 ConnectOpinions ma prawo w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w treści niniejszych warunków ogólnych, o czym w miarę możliwości powiadomi użytkowników. Aktualną wersję warunków ogólnych można znaleźć na portalu ConnectOpinions. Po wprowadzeniu zmian w treści niniejszych warunków ogólnych poprzednie warunki przestają obowiązywać. Ewentualne spory rozstrzygane będą wyłącznie przed właściwym sądem w Holandii. Zastosowanie ma prawo holenderskie.

8.2 Jeśli użytkownik nie akceptuje ewentualnych zmian warunków ogólnych, powinien on samodzielnie wyrejestrować się. Pozostanie użytkownikiem oznacza automatyczną akceptację ewentualnych zmiany warunków.

8.3 Użytkownik ponosi osobiście odpowiedzialność za zgłaszanie urzędowi skarbowemu dochodów uzyskanych za pośrednictwem ConnectOpinions.

8.4 Więcej informacji można znaleźć w zakładce „kontakt” oraz „często zadawane pytania”.

Artykuł 9: Postanowienia końcowe

9.1 W przypadku oszustwa i/lub naruszenia wyżej wymienionych zasad konto użytkownika zostanie usunięte. W razie konieczności dane zostaną przekazane odpowiednim instytucjom. Tym samym dostęp użytkownika do portalu ConnectOpinions zostanie zablokowany, a użytkownik nie będzie mógł utworzyć nowego konta w przyszłości.

9.2 Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń w związku z ewentualnymi błędami ConnectOpinions. Dla każdej ze stron korzystne jest informowanie ConnectOpinions o tego rodzaju sytuacjach przez użytkownika. ConnectOpinions dołoży wszelkich starań, by rozwiązać ewentualny problem.

9.3 Mimo ogromnych starań podczas tworzenia panelu i usług dodatkowych, nie możemy zagwarantować pełnej satysfakcji użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.

9.4 Zabrania się wysyłania niepożądanych e-mailów do innych osób lub przekazywania im informacji w inny sposób, aby inna osoba, której użytkownik nie zna lub która nie prosiła o takie informacje, mogła przeczytać wiadomość na temat ConnectOpinions. Tego rodzaju przypadki skutkują wyrejestrowaniem użytkownika.

9.5 Umieszczanie niepożądanych wiadomości lub wysyłanie wiadomości bez wymaganej zgody odbiorcy traktowane jest jako SPAM.